REGULAMIN PORADNI ON-LINE BOCIANEK

 

I. Definicje

Administrator Serwisu – Grenevo Polska Sp. z o.o., ul. Lewinowska 8, 03-684 Warszawa, NIP: 5242849121, REGON: 369245891.

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://bocianek.com.pl służąca do zarządzania przez Pacjentów konsultacjami laktacyjnymi świadczonymi drogą elektroniczną w formie wideokonsultacji oraz umożliwiająca korzystanie z usług dodatkowych świadczonych przez Administratora.

Konsultacja online – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie wideorozmowy, której zasady i zakres świadczenia określa Regulamin Konsultacji Online.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu.

II.Korzystanie z Serwisu

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.

Korzystanie z serwisu możliwe jest przy pomocy urządzenia podłączonego do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową.

Korzystanie z Konsultacji online możliwe jest wyłącznie przy pomocy laptopa lub komputera stacjonarnego wyposażonego w kamerę, mikrofon i głośniki lub słuchawki oraz z dostępem do internetu.

III. Konsultacje online

 1. Skorzystanie z Konsultacji online wymaga:
  a) akceptacji Regulaminu Konsultacji online,
  b) zakupu usługi poprzez wybór Konsultantki oraz daty i godziny Konsultacji online za pomocą kalendarza dostępnego w Serwisie,
  c) dokonania płatności przez Serwis.
 2. W przypadku, gdy skorzystanie z Konsultacji online w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie będzie niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, odwołać rezerwację. W takim przypadku Użytkownik nie ponosi kosztów odwołanej Konsultacji online.
 3. Odwołanie Konsultacji online następuje poprzez zalogowanie się do serwisu – link do zalogowania znajdują się w otrzymanej od Administratora wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie rezerwacji.
  W przypadku odwołania Konsultacji online z zachowaniem terminu, o którym mowa w punkcie III.3, następuje zwrot uiszczonych kosztów na rachunek bankowy, w terminie do 7 dni od momentu odwołania Konsultacji.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie skorzysta z zarezerwowanej Konsultacji online z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika lub odwoła rezerwację po terminie podanym w punkcie III.3, opłata za Konsultację nie zostanie zwrócona.

IV. Dane osobowe

Wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji w Serwisie będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Konsultacji online, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.

Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności (https://bocianek.com.pl/polityka-prywatnosci/)

V. Reklamacje

Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.

Reklamacje należy składać e-mailem na adres kontakt@bocianek.com.pl.

Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.

Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 1.04.2020 r.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązują

Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej w Serwisie. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany w życie.