REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Firmy INTERTOM Urszula Chodkowska

Sklep internetowy działający pod adresem www.ekobocianek.pl, prowadzony jest przez firmę INTERTOM Urszula Chodkowska w skrócie INTERTOM, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Warszawie 03-684, przy ul. Lewinowskiej 8, posługującą się odpowiednio numerami: NIP: 118 127 38 18, REGON: 014871712.

§ 1

DEFINICJE

 1. Klient  – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

 2. Sklepinternetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.ekobocianek.pl za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów.

 3. INTERTOM - podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep.

 4. Towar  – produkty prezentowane w Sklepie.

 5. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 6. Zamówienie  – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość zamawianego Towaru;

 7. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 8. Umowa sprzedaży  – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy INTERTOM, a Klientem zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 9. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez INTERTOM na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 10. Czas realizacji Zamówienia  – okres jaki upływa od momentu poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie Przelewy24 (lub po poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia i wybraniu opcji „pobranie”) do momentu wysyłki Towaru do Klienta.

 11. Cena – oznacza cenę brutto Towaru, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

 12. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 13. Ustawa o Prawach Konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 14. Regulamin – niniejszy Regulamin skierowany wyłącznie do konsumentów, obsługa rynku B2B odbywa się na innych zasadach poza Sklepem internetowym.

§ 2

INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego, składania Zamówień oraz zawierania w nim Umów sprzedaży.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się INTERTOM:

  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

  2. dostęp do poczty elektronicznej;

  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 oraz włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 1. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

 3. Nazwa domeny, na której umieszczony jest Sklep internetowy EkoBocianek nie oznacza, że wszystkie Towary w nim sprzedawane są towarami ekologicznymi. Stosowna deklaracja powinna znajdować się przy opisie Towaru.

 4. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 5. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon fiskalny.

§ 3

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją warunków w nim zawartych.

 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie Sklepu internetowego, należy dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie Sklepu internetowego.

 3. Wybór Towarów zamawianych przez Klienta dokonywany jest poprzez dodanie ich do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym.

 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności podaje imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy.

 5. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu internetowego przez Klienta.

 6. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”.

 7. W trakcie składania Zamówienia, do chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.

 8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z firmą INTERTOM

 9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie. Otrzymanie tej wiadomości jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.

 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia zawierającego wszystkie wymienione informacje.

§ 4

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ. KOSZT I SPOSÓB DOSTAWY TOWARÓW.

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy INTERTOM o numerze 70 1050 1025 1000 0090 8030 2301. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – czas realizacji liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym powyżej terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 3. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Dostawa Towarów do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

 5. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towarów (w tym opłaty za transport) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.

 6. Zamówienia są realizowane tylko w dni robocze od Poniedziałku do Piątku. Czas realizacji zamówienia nie dotyczy dni wolnych od pracy dla Sprzedającego: Soboty i Niedziele, oraz Świąt i wszystkich dni ustawowo wolnych od pracy.

 7. Odbierając przesyłkę Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, Klient powinien sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej, Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej.

§ 5

CENY TOWARÓW, METODY PŁATNOŚCI I TERMIN PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy.

 3. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.

 4. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w trybie za pobraniem lub za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności Przelewy24.pl.

 5. Dla płatności elektronicznej i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl.

 6. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

 2. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu określonego w § 6 ust. 1:

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

   1. pisemnie na adres: INTERTOM Urszula Chodkowska ul. Lewinowska 8, 03-684 Warszawa,

   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@intertom.com.pl

 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy w formie elektronicznej, INTERTOM. prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres Sklepu (w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient przekazał informację o odstąpieniu od Umowy zgodnie z § 6 ust. 2). Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

 8. Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy.

 9. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (opakowania i odesłania) na adres Sklepu ponosi Klient.

 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta firma INTERTOM dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient przekazał informację o odstąpieniu od Umowy zgodnie z § 6 ust. 2.

 12. INTERTOM może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

 13. Zwrot należności przez firmę INTERTOM nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient w transakcji zawartej pierwotnie, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu. Klient nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

§ 7

REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności firmy INTERTOM względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

   1. pisemnie na adres firmy INTERTOM Urszula Chodkowska ul. Lewinowska 8, 03-684 Warszawa,

   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@intertom.com.pl

 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

   1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady

   2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

   3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę.

   4. Wymogi z § 7 ust. 3 mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 4. INTERTOM ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

§ 8

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. INTERTOM podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić INTERTOM w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

 3. INTERTOM zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.

 

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez Sklep internetowy www.ekobocianek.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Lewinowskiej 8.

 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.

 3. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep internetowy www.ekobocianek.pl

 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia przez Sklep internetowy.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy INTERTOM a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. W razie zaistnienia sporu pomiędzy INTERTOM a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Klient może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (m. in. mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej).

 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy INTERTOM a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę INTERTOM

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.